Alte anunţuri

Ultimele 15 zile Arhiva
2018-05-22

Regia Autonomǎ de Transport Bucureşti intenţioneazǎ valorificarea deşeurilor anvelope uzate şi cauciuc, dupǎ cum urmeazǎ:

NR. CRT

DENUMIRE DEŞEU

CANTITATE

U.M.

COD DEŞEU CONFORM

HG 856/2002

1.

Anvelope scoase din uz cu R<21 inch

    156  buc.

cca.   1.560   kg

16.01.03

2.

Cauciuc (perne aer, chedere, camere, protectoare, etc)

    1.100 kg.    

    1.100  kg

16.01.99

 

Oferta trebuie sǎ conţinǎ preţul ferm în lei, fǎrǎ TVA.

 

Pentru detalii vǎ rugǎm sǎ analizaţi Caietul de sarcini SVA 140 nr. 414510/06.02.2018                  (valabil 2018), privind  valorificarea deşeurilor generate de R.A.T.B., ataşat prezentei.

Societaţile ofertante trebuie sǎ punǎ la dispoziţia R.A.T.B.:

-autorizaţie de mediu emisǎ de Agenţia Naţionalǎ/Localǎ pentru Protecţia Mediului;

-adeverinţǎ de înscriere în registrul Operatorilor economici autorizaţi care desfǎşoarǎ operaţiuni de valorificare a deşeurilor, emisǎ de Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri;

-certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrul Comerţului, cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei;

-declaraţie pe proprie rǎspundere din care sǎ rezulte cǎ respectǎ cerinţele caietului de sarcini privind valorificarea deşeurilor generate de R.A.T.B;

-toate documentele solicitate prin caietul de sarcini.

Societatea ofertantǎ declaratǎ câstigǎtoare se obligǎ sǎ constituie garanţie de bunǎ execuţie în  procent de 10% din valoarea estimatǎ a contractului, fǎrǎ TVA.

Se acceptǎ şi oferte parţiale.

Vǎ rugǎm ca oferta dumneavoastrǎ sǎ fie valabilǎ 60 de zile.

Ofertele şi documentele solicitate se vor transmite prin e-mail, la adresa corina.baranescu@ratb.ro sau direct la sediul R.A.T.B. din Bd. Dinicu Golescu, nr. 1, etajul 6, Biroul Ofertare, sector 1, Bucureşti, pânǎ la data de 31.05.2018, ora 18.00.

Detalii suplimentare pot fi obtinute prin email: corina.baranescu@ratb.ro

respectiv la numerele de telefon:

021 307 42 03 - Biroul Ofertare

021 313 25 41 - Biroul Protecţia Mediului

Documente ataşate: