Angajări

[39] din data 2017-02-22

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 27.03.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

CONCURS

Pentru ocuparea următoarelor posturi :

 • 1 post  de asistent şef  - limite salarizare 1.985 lei – 2.255 lei
 • 2 posturi de asistent medical  generalist  - limite salarizare 1.475 lei – 1.643 lei

          în Ambulatoriu de Specialitate - Cabinet Ginecologie

                                                         -  Cabinet Oftalmologie

 

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,      
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate –  asistent medical generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical generalist;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
 • Apt medical.
 • Pentru postul de asistent şef vor putea participa asistenţi medicali principali generalişti, cu o vechime ca asistent medical principal de cel putin 10 ani.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip sinteză
 • Proba orală
  • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
  • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
  • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ;
  • La proba orală vor participa doar candidaţii care au obţinut minim nota 7 la proba scrisă.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 21.02.2017 – 13.03.2017.Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09[38] din data 2017-01-27

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

Scoate la
CONCURS
În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr.869/2015 cu completările şi modificările ulterioare
Un post de medic specialist - specialitatea Medicina Muncii în cadrul
Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte :

 • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să candideze;
 • copie xerox de pe diploma de medic şi adeverinţa/certificat de confirmare în gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 455 lin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republiată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazier judiciar;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • chitanţa de plată a taxei de concurs;
 • Copia actului de identitate în termen de valabilitate

Taxa de plată este de 150 de lei şi se achită la casieria R.A.T.B.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac la sediul R.A.T.B. din bd. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane în perioada 27.01.2017 – 10.02.2017.

Relatii suplimentare se pot obţine la tel 021/307.44.09; 021/307.44.48 -   Serviciul Managementul Resurselor Umane.[37] din data 2016-12-22

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 18.01.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unui post de LĂCĂTUŞ

limitele de salarizare1.360 lei – 1.470 lei)

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai unei forme de învăţământ  - calificare lăcătuş;
 • Aviz eliberat de Medicina Muncii din care să rezulte că este apt medical pentru meseria de lăcătuş.

 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă cu durata de 3 (trei) ore
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte); va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • In caz de egalitate departajarea se va face printr-o probă practică

 

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor calificări/specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 22.12.2016 – 13.01.2017.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09[36] din data 2016-12-22

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 18.01.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unui post de ELECTRICIAN INTREŢINERE

(limitele de salarizare1.360 lei – 1.470 lei)

 

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai unei forme de învăţământ  - calificare electrician întreţinere;
 • Aviz eliberat de Medicina Muncii din care să rezulte că este apt medical pentru meseria de electrician întreţinere.

 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă cu durata de 3 (trei) ore
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte); va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • In caz de egalitate departajarea se va face printr-o probă practică

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor calificări/specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 22.12.2016 – 13.01.2017.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09[35] din data 2016-11-16

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 14.12.2016, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

CONCURS

Pentru ocuparea a două posturi  de asistent medical – Laborator Analize Medicale – Ambulatoriul de Specialitate

 • Un post cu normă întreagă
 • Un post cu normă parţială de lucru

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate laborator sau generalist;      
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate –  asistent medical de laborator sau generalist;
 • Absolvenţi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical de laborator sau generalist;
 • Se pot înscrie asistenţi medicali, cu sau fără grad principal;
 • Asistenţii medicali generalişti înscrişi au obligatia ca pe parcursul a 12 luni de la angajare să obţină diploma de specializare Laborator, în condiţii legale;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
 • Apt medical.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă cu durata de 3 (trei) ore

 

 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • În caz de egalitate departajarea se va face prin intrebari suplimentare din cadrul tematicii.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 17.11.2016 – 09.12.2016.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09[34] din data 2016-10-07

Regia Autonomă de Transport Bucureşti,
punct de lucru Uzina de Reparaţii,
angajează fochişti la cazane de apă caldă.

Condiţii de angajare:

 • Absolvent curs calificare în meseria de fochist;
 • Posesor autorizaţie ISCIR;
 • Apt medical.

Acte necesare:

 • Carnet de muncă – copie şi original;
 • Carte de identitate – copie şi original;
 • Certificat curs calificare pentru meseria de fochist;
 • Autorizaţie ISCIR, însoţită de talonul pentru vize anuale;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Certificat de cazier judiciar fără înscrisuri judiciare, în original.

Cererile se depun la Uzina de Reparaţii – Biroul Personal Administrativ, situată în strada Dr. Grozovici nr. 2-4, sector 2, Bucureşti, telefon 021.318.34.34 sau 031.437.80.42.[33] din data 2016-09-28

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI ORGANIZEAZĂ

în ziua de  24 octombrie  2016, ora 1000, la sediul RATB din B-dul. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1, Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale

CONCURS

pentru ocuparea unui post de inginer cu specializarea instalaţii pentru construcţii (instalaţii sanitare, termoventilaţii, instalaţii gaze naturale, reţele termice şi sanitare, reţele de gaze naturale)

la Serviciul Investiţii

(limitele de salarizare pentru  funcţia de inginer: 2.841 lei - 3.516lei)

           

Concursul va consta în următoarele probe:

 • selectarea dosarelor de înscriere
 • probă scrisă cu durata de 2 ore
 • interviu, dacă este cazul.

Selecţia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu “ADMIS” sau “RESPINS”.

Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.

      Nota minima de admitere pentru  fiecare probă este 7 (şapte) şi va fi declarat “ADMIS” candidatul cu nota cea mai mare.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au obţinut note egale la proba scrisă, departajarea se va face prin  interviu, fiind declarat “ADMIS” candidatul cu nota cea mai mare la interviu.

        Condiţii de înscriere la concurs:

·   Vechime în muncă şi specialitate (execuţie, întreţinere sau proiectare) minim 5 ani;

·   Studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în specialitatea instalaţii pentru construcţii ;

·   Autorizat de Inspecţia de Stat în Construcţii ca diriginte de şantier în domeniul instalaţii pentru construcţii, minim instalaţii şi reţele mai puţin gaze naturale ;

·   Cunoştinţe medii de operare PC (Microsoft Office);

·   Apt medical.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act de identitate
 • Copie carnet de munca sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate Autorizaţie de diriginte de şantier în domeniile menţionate şi ştampilă corespunzătoare
 • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 •  C.V. privind activitatea desfăşurată
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

·   Cererea de înscriere la concurs

 • Cazier  judiciar fără înscrisuri

      Copiile actelor prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul RATB din B-dul. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1,Bucureşti – Biroul Personal Direcţie (etaj.2)  în perioada 27.09.2016 -17.10.2016. Termenul limită de depunere a dosarului este data de 17.10.2016, ora 1500 .

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.307.44.27.[32] din data 2016-09-15

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 07.10.2016, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unui post  de asistent medical - generalist - Secţia  Interne - Spital

 

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,      
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate –  asistent medical generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical generalist;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizată la zi,
 • Apt medical.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip sinteză cu durata de 3 (trei) ore
 • Proba practică

 

 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • În caz de egalitate departajarea se va face prin intrebari suplimentare din cadrul tematicii.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 13.09.2016 – 03.10.2016.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09 [31] din data 2016-09-15

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 07.10.2016, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unui post  de asistent medical - dietetician - Secţia Chirurgie - Spital

 

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,      
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate –  asistent medical specializarea nutriţie dietetică sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical nutriţie dietetică;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizată la zi,
 • Apt medical.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă cu durata de 3 (trei) ore

 

 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins> ;
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă ;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • În caz de egalitate departajarea se va face prin intrebari suplimentare din cadrul tematicii.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 13.09.2016 – 03.10.2016.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09 [30] din data 2016-09-15

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 07.10.2016, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unui post  de asistent medical - laborator – Laborator Analize Medicale – Ambulatoriul de Specialitate

 

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,      
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate –  asistent medical de laborator sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical de laborator;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizată la zi,
 • Apt medical.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă cu durata de 3 (trei) ore

 

 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • În caz de egalitate departajarea se va face prin intrebari suplimentare din cadrul tematicii.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 13.09.2016 – 03.10.2016.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09 [29] din data 2016-09-14

 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 07.10.2016, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unui post  de asistent medical - generalist - Secţia  Interne - Spital

 

 

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,      
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate –  asistent medical generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical generalist;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizată la zi,
 • Apt medical.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip sinteză cu durata de 3 (trei) ore
 • Proba practică

 

 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • În caz de egalitate departajarea se va face prin intrebari suplimentare din cadrul tematicii.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 13.09.2016 – 03.10.2016.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09 [28] din data 2016-08-11

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 07.09.2016, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

în conformitate cu prevederile legale

pentru ocuparea unui post  de asistent medical principal - generalist - Secţia  A.T.I. - Spital

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate –  asistent medical generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical generalist;
 • Asistenţi medicali cu grad principal,
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizată la zi,
 • Apt medical.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip sinteză cu durata de 3 (trei) ore
 • Proba practică
- Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
- Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
- Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
- În caz de egalitate departajarea se va face prin intrebari suplimentare din cadrul tematicii.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 10.08.2016 – 31.08.2016.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09 [27] din data 2016-07-20

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 22.08.2016, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

 1.  

Pentru ocuparea unui post de TELEFONIST (pe perioadă determinată)

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi de liceu;

 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă cu durata de 3 (trei) ore
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte); va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • In caz de egalitate comisia va pune întrebări suplimentare de departajare din cadrul tematicii

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor calificări/specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 25.07.2016 – 12.08.2016.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09 [26] din data 2016-07-20

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 22.08.2016, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

 1.  

Pentru ocuparea unui post de REGISTRATOR MEDICAL

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi de liceu;
 • Cunoştinţe operare PC (cu sau fără atestat);

 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă cu durata de 3 (trei) ore
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte); va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • În caz de egalitate departajarea se va face printr-o probă practică în care se testează abilităţile de operare PC(Microsoft Office Excel, Word, Outlook). Dacă egalitatea persistă, comisia va pune întrebări suplimentare de departajare din cadrul tematicii.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor calificări/specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 25.07.2016 – 12.08.2016.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09 [25] din data 2016-07-20

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 22.08.2016, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

 1.  

Pentru ocuparea unui post de ELECTRICIAN INTREŢINERE

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai unei forme de învăţământ  - calificare electrician de întreţinere;
 • Aviz eliberat de Medicina Muncii din care să rezulte că este apt medical pentru meseria de electrician.

 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă cu durata de 3 (trei) ore
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte); va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • In caz de egalitate comisia va pune întrebări suplimentare de departajare din cadrul tematicii

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor calificări/specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 25.07.2016 – 12.08.2016.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09 [24] din data 2016-07-19

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 22.08.2016, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

 1.  

Pentru ocuparea unui post de STATISTICIAN

în cadrul Biroului Evidenţă Statistică şi Contracte Economice

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat
 • Cunoştinţe operare PC (atestat);
 • Apt medical.

Concursul va consta în următoarele probe:

  • Selecţia dosarelor de concurs
  • Proba scrisă tip grilă cu durata de 3 (trei) ore
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • În caz de egalitate departajarea se va face printr-o probă practică în care se testează abilităţile de operare PC(Microsoft Office Excel, Word, Outlook). Dacă egalitatea persistă, comisia va pune întrebări suplimentare de departajare din cadrul tematicii

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 25.07.2016 – 12.08.2016.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09 [23] din data 2016-07-18

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE – BIROUL PERSONAL ÎNTREŢINERE REPARAŢII

organizează

în ziua de 23.08.2016 , ora 1000 la Biroului Formare Profesională

Bd. Theodor Pallady, nr. 64, sector 3, Bucureşti

în conformitate cu prevederile legale

CONCURS

pentru ocuparea unui post de MAISTRU la Biroul Tehnic ITP

(limite de salarizare pentru funcţia de maistru: 2.398 lei – 2.611 lei)

Concursul va consta  în următoarele probe:

 • selecţie de dosare
 • probă scrisă cu durata de 2 ore
 • nota minimă de admitere este « 7 », va fi declarat  « ADMIS » candidatul care va obţine nota cea mai mare

 

Selecţia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu “ADMIS” SAU “RESPINS”.

Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai şcolii de maiştri cu profil : mecanic sau electromecanic;
 • Posesori ai permisului de conducere auto categoriile B şi C şi/sau D;
 • Certificat de atestare Inspector ITP, minim pentru clasa a III-a autovehicule, emis de Registrul Auto Român, valabil;
 • Cunoştinţe de operare PC;

 

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Act identitate – original şi copie ;
 • Diploma de absolvire a şcolii de maiştri - original şi copie ;
 • Aviz medical  “ APT pentru concurs maistru “ ;
 • Certificat de cazier judiciar fără înscrisuri.

Înscrierile se fac la sediul din Bd. Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, Bucureşti – Biroul Personal Întreţinere Reparaţii (etaj 2), în perioada: 26-07-2016ó16-08-2016.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:

021/3074430 – Cătălina Moise – Biroul Personal Întreţinere Reparaţii

021/2304167 – Bratu Cristian – Biroul Tehnic ITP

 [22] din data 2016-06-17

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI       ORGANIZEAZĂ

în ziua de 18 iulie 2016, ora 1000, la sediul RATB din B-dul. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1, Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale

CONCURS

pentru ocuparea unui post de inginer cu specializarea electroenergetică ( instalaţii electrice, reţele electrice ) la Serviciul Investiţii

 

     Concursul va consta în următoarele probe:

 • selectarea dosarelor de înscriere
 • probă scrisă cu durata de 2 ore
 • interviu, dacă este cazul.

Selecţia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu “ADMIS” sau “RESPINS”.

Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.

Nota minima de admitere pentru fiecare probă este 7 (şapte) şi va fi declarat “ADMIS” candidatul cu nota cea mai mare.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au obţinut note egale la proba scrisă, departajarea se va face prin interviu, fiind declarat “ADMIS” candidatul cu nota cea mai mare la interviu.

 Condiţii de înscriere la concurs:

·     Vechime în muncă şi specialitate (execuţie, întreţinere sau proiectare) minim 5 ani  pentru ingineri şi minim 10 ani pentru subingineri ;

·     Studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în specialitatea electroenergetică ;

·     Autorizat de Inspecţia de Stat în Construcţii ca diriginte de şantier în domeniile  instalaţii electrice şi reţele electrice ;

·      Cunoştinţe medii de operare PC (Microsoft Office);

·      Apt medical.

      Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act de identitate
 • Copie carnet de munca sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate
 • Autorizaţie de diriginte de şantier în domeniile menţionate şi ştampilă  corespunzătoare
 • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 • C.V. privind activitatea desfăşurată
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 • Cererea de înscriere la concurs
 • Cazier  judiciar

Copiile de pe actele prezentate vor fi însoţite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate sau pot fi aduse copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul RATB din B-dul. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, în perioada 17.06.2016 -08.07.2016. Termenul limită de depunere a dosarului este data de 08.07.2016, ora 1500 .

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.307.44.27.

                                               

                                             DIRECTOR GENERAL INTERIMAR

      Radu Paul Orzaţă[21] din data 2016-06-17

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI ORGANIZEAZĂ

în ziua de 18 iulie  2016, ora 1000, la sediul RATB din B-dul. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1, Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale

CONCURS

pentru ocuparea unui post de inginer cu specializarea instalaţii pentru construcţii (instalaţii sanitare, termoventilaţii, instalaţii gaze naturale, reţele termice şi sanitare, reţele de gaze naturale) la Serviciul Investiţii

 

          Concursul va consta în următoarele probe:

 • selectarea dosarelor de înscriere
 • probă scrisă cu durata de 2 ore
 • interviu, dacă este cazul.

Selecţia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu “ADMIS” sau “RESPINS”.

Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.

      Nota minima de admitere pentru  fiecare probă este 7 (şapte) şi va fi declarat “ADMIS” candidatul cu nota cea mai mare.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au obţinut note egale la proba scrisă, departajarea se va face prin  interviu, fiind declarat “ADMIS” candidatul cu nota cea mai mare la interviu.

        Condiţii de înscriere la concurs:

·        Vechime în muncă şi specialitate (execuţie, întreţinere sau proiectare) minim 5 ani;

·                    Studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în specialitatea instalaţii pentru construcţii ;

·        Autorizat de Inspecţia de Stat în Construcţii ca diriginte de şantier în domeniul instalaţii pentru construcţii, minim instalaţii şi reţele mai puţin gaze naturale ;

·        Cunoştinţe medii de operare PC (Microsoft Office);

·        Apt medical.

          Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act de identitate
 • Copie carnet de munca sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate
 • Autorizaţie de diriginte de şantier în domeniile menţionate şi ştampilă corespunzătoare
 • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 • C.V. privind activitatea desfăşurată
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

·        Cererea de înscriere la concurs

 • Cazier  judiciar

      Copiile de pe actele prezentate vor fi însoţite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate sau pot fi aduse copii legalizate.

      Înscrierile se fac la sediul RATB din B-dul. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, în perioada 17.06.2016 -08.07.2016. Termenul limită de depunere a dosarului este data de 08.07.2016, ora 1500 .

      Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.307.44.27.

                                       

                                               DIRECTOR GENERAL INTERIMAR

                                                                  Radu Paul Orzaţă[20] din data 2016-06-06

CENTRUL DE SĂNĂTATE R.A.T.B.

 Scoate la CONCURS

 

În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr.869/2015 cu completările şi modificările ulterioare

 • Un post cu jumatate de norma de medic specialist  Psihiatrie la Cabinetul de Psihiatrie – Ambulatoriul de Specialitate;
 • Un post cu jumatate de norma de medic specialist Epidemiologie la Compartimentul Prevenire si Control al Infectiilor Nosocomiale

           Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte :

 • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 • copie xerox de pe diploma de medic şi adeverinţa/certificat de confirmare în gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 455 lin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazier judiciar;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • chitanţa de plată a taxei de concurs;

Taxa de plată este de 150 de lei şi se achită la casieria Centrului de Sănătate R.A.T.B.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Centrului de Sanatate RATB până la data de 17.06.2016. 

 Relatii suplimentare se pot obţine la secretariat tel 021/318.34.10 , int 306

                                                                                           

 [19] din data 2016-04-11

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI ORGANIZEAZĂ

în ziua de 10 mai 2016, ora 10.00, la sediul RATB din B-dul. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1, Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale

CONCURS

pentru ocuparea unui post de inginer cu specializarea electroenergetică (instalaţii electrice, reţele electrice) la Serviciul Investiţii

Concursul va consta în următoarele probe:

 • selectarea dosarelor de înscriere
 • probă scrisă cu durata de 2 ore
 • interviu, dacă este cazul.

     Selecţia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu “ADMIS” sau “RESPINS”.

     Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.

     Nota minima de admitere pentru fiecare probă este 7 (şapte) şi va fi declarat “ADMIS” candidatul cu nota cea mai mare.

     În situaţia în care mai mulţi candidaţi au obţinut note egale la proba scrisă, departajarea se va face prin interviu, fiind declarat “ADMIS” candidatul cu nota cea mai mare la interviu.

Condiţii de înscriere la concurs:

·        Vechime în muncă şi specialitate (execuţie, întreţinere sau proiectare) minim 5 ani  pentru ingineri şi minim 10 ani pentru subingineri ;

·        Studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în specialitatea electroenergetică ;

·        Autorizat de Inspecţia de Stat în Construcţii ca diriginte de şantier în domeniile  instalaţii electrice şi reţele electrice ;

·        Cunoştinţe medii de operare PC (Microsoft Office);

·        Apt medical.

     Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act de identitate
 • Copie carnet de munca sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate
 • Autorizaţie de diriginte de şantier în domeniile menţionate şi ştampilă corespunzătoare
 • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 • C.V. privind activitatea desfăşurată
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 • Cererea de înscriere la concurs
 • Cazier  judiciar

Copiile de pe actele prezentate vor fi însoţite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate sau pot fi aduse copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul RATB din B-dul. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, în perioada 11.04.2016 -29.04.2016. Termenul limită de depunere a dosarului este data de 29.04.2016, ora 1500 .Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.307.44.27.[18] din data 2016-04-11

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI ORGANIZEAZĂ

în ziua de 10 mai 2016, ora 10.00, la sediul RATB din B-dul. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1, Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale

CONCURS

pentru ocuparea unui post de inginer cu specializarea instalaţii pentru construcţii (instalaţii sanitare, alimentare cu apă şi canalizare, termoventilaţii, instalaţii gaze naturale, reţele termice şi sanitare, reţele de gaze naturale) la Serviciul Investiţii

Concursul va consta în următoarele probe:

 • selectarea dosarelor de înscriere
 • probă scrisă cu durata de 2 ore
 • interviu, dacă este cazul.

Selecţia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu “ADMIS” sau “RESPINS”.

Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.

Nota minima de admitere pentru  fiecare probă este 7 (şapte) şi va fi declarat “ADMIS” candidatul cu nota cea mai mare.

     În situaţia în care mai mulţi candidaţi au obţinut note egale la proba scrisă, departajarea se va face prin interviu, fiind declarat “ADMIS” candidatul cu nota cea mai mare la interviu.

Condiţii de înscriere la concurs:

·        Vechime în muncă şi specialitate (execuţie, întreţinere sau proiectare) minim 5 ani;

·        Studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în specialitatea instalaţii pentru construcţii ;

·        Autorizat de Inspecţia de Stat în Construcţii ca diriginte de şantier în domeniul instalaţii pentru construcţii, minim instalaţii şi reţele mai puţin gaze naturale ;

·        Cunoştinţe medii de operare PC (Microsoft Office);

·        Apt medical.

       Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act de identitate
 • Copie carnet de munca sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate
 • Autorizaţie de diriginte de şantier în domeniile menţionate şi ştampilă corespunzătoare
 • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 • C.V. privind activitatea desfăşurată
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

·        Cererea de înscriere la concurs

 • Cazier  judiciar

         Copiile de pe actele prezentate vor fi însoţite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate sau pot fi aduse copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul RATB din B-dul. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, în perioada 11.04.2016 -29.04.2016. Termenul limită de depunere a dosarului este data de 29.04.2016, ora 1500

         Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.307.44.27.[17] din data 2016-01-25

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI
CENTRUL DE SĂNĂTATE R.A.T.B.

Scoate la

CONCURS

În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr.869/2015 cu completările şi modificările ulterioare

 • Un post de medic specialist  - Specialitatea Anestezie şi Terapie Intensivă  pentru Spital – Secţia A.T.I.

           Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte :

 • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să candideze;
 • copie xerox de pe diploma de medic şi adeverinţa de confirmare în gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 447 lin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazier judiciar;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • chitanţa de plată a taxei de concurs;

Taxa de plată este de 150 de lei şi se achită la casieria Centrului de Sănătate R.A.T.B.

 

  Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

             Înscrierile la concurs se fac la sediul R.A.T.B. din bd. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane până la data de 04.02.2016.

             Relatii suplimentare se pot obţine la tel 021/307.44.09; 021/307.44.24 -   Serviciul Managementul Resurselor Umane şi 021/318.34.10 – Centrul de Sănătate R.A.T.B.[16] din data 2016-01-13

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

CENTRUL DE SĂNĂTATE R.A.T.B.

Scoate la CONCURS

În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr.869/2015 cu completările şi modificările ulterioare

 • Un post de medic specialist  - Specialitatea Chirurgie generală pentru Spital – Secţia Chirurgie

 

           Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte :

 • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să candideze;
 • copie xerox de pe diploma de medic şi adeverinţa de confirmare în gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 447 lin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazier judiciar;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • chitanţa de plată a taxei de concurs;

Taxa de plată este de 150 de lei şi se achită la casieria Centrului de Sănătate R.A.T.B.

 

  Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

             Înscrierile la concurs se fac la sediul R.A.T.B. din bd. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane până la data de 15.01.2016.

             Relatii suplimentare se pot obţine la tel 021/307.44.09; 021/307.44.24 -   Serviciul Managementul Resurselor Umane şi 021/318.34.10 – Centrul de Sănătate R.A.T.B.[15] din data 2015-12-15

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 15.01.2016, ora 10,00. la sediul R.A.T.B din Bdul Dinicu Golescu nr.1,   

sector 1,Bucureşti

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unui post vacant de inginer cu specializarea instalaţii pentru construcţii la Biroul Energetic – Serviciul Mecano – Energetic

 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • probă scrisă, cu durata de 2 ore
 • interviu, dacă e cazul

Selecţia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu “ADMIS” sau „RESPINS”.

Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.

Nota minimă de admitere este 7 (şapte) şi va fi declarat “admis” candidatul cu nota cea mai mare.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi vor obţine note egale la proba scrisă, departajarea se va face prin interviu, fiind declarat „admis” candidatul cu nota cea mai mare la interviu.

 Condiţii de înscriere la concurs:

 • Vechime în muncă în specialitate (execuţie, întreţinere sau proiectare) minim 3 ani
 • Studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în specialitatea instalaţii pentru construcţii
 • Cunoştinţe medii de utilizare programe de calculator (Word, Excel)
 • Apt medical.

 Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 •   Copie act identitate
 •   Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate
 •   Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor   specializări
 •   C.V. privind activitatea desfăşurată
 •   Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 •   Cazier
 •   Cerere de înscriere la concurs

 

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 17.12.2015 – 08.01.2016. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.19[14] din data 2015-12-15

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

CENTRUL DE SĂNĂTATE R.A.T.B.

Scoate la

CONCURS

În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr.869/2015 cu completările şi modificările ulterioare

 • Un post de medic primar  - Specialitatea Medicină de laborator  pentru Laboratorul de Analize Medicale

 

           Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte :

 • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să candideze;
 • copie xerox de pe diploma de medic şi adeverinţa de confirmare în gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 447 lin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazier judiciar;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • chitanţa de plată a taxei de concurs;

Taxa de plată este de 150 de lei şi se achită la casieria Centrului de Sănătate R.A.T.B.

 

  Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic primar.

Înscrierile la concurs se fac la sediul R.A.T.B. din bd. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane până la data de 04.01.2016.

Relatii suplimentare se pot obţine la tel 021/307.44.09; 021/307.44.24 -   Serviciul Managementul Resurselor Umane şi 021/318.34.10 – Centrul de Sănătate R.A.T.B.[13] din data 2015-08-17

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 09.09.2015, ora 9,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 4-6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unor posturi, după cum urmează :

 • 1 post de telefonist, 1 post de infirmier, 2 posturi de ingrijitor

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă cu durata de 3 ore
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • In caz de egalitate postul va fi ocupat de candidatul cu o experienţă mai îndelungată ; 
 • Dacă egalitatea persistă se vor pune intrebări suplimentare de departajare din tematică.

Telefonist :Absolvenţi de liceu, apt medical,

            Constituie un avantaj experienţa în domeniu (curs de telefonist).

Infirmier : Diploma absolvire cursuri infirmier, apt medical,

           Constituie un avantaj experienţa in domeniu pe post de infirmier.

Îngrijitor : Şcoala generală, apt medical,

                  Constituie un avantaj experienţa în domeniu pe post de îngrijitor.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 •   Copie act identitate;
 •   Copie carnet  de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate;
 •   Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor   specializări; 
 •   C.V. privind activitatea desfăşurată;
 •   Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 •   Cerere de înscriere la concurs.

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 17.08.2015 – 04.09.2015.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09 [12] din data 2015-08-17

 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 09.09.2015, ora 9,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 4-6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unui post de asistent medical  specialitatea radiologie la Laboratorul Radiologie Clinică

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă cu durata de 3 ore
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • In caz de egalitate postul va fi ocupat de candidatul cu o experienţă mai îndelungată în sistemul sanitar, inclusiv voluntariat dovedit prin acte legale.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,   
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate –   sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizată la zi ;
 • Apt medical.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 •   Copie act identitate;
 •   Copie carnet  de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate;
 •   Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor   specializări; 
 •   C.V. privind activitatea desfăşurată;
 •   Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 •   Cerere de înscriere la concurs.

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 17.08.2015 – 04.09.2015.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09 [11] din data 2015-08-17

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 09.09.2015, ora 9,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 4-6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical   

 • 1 post  - asistent medical - Sterilizare 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă cu durata de 3 ore
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admisi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • în caz de egalitate postul va fi ocupat de candidatul cu o experienţă mai îndelungată în sistemul sanitar, inclusiv voluntariat dovedit prin acte legale.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,   
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate sau prin  echivalare conf. HG nr. 797/1997–  asistent medical generalist,
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizată la zi ;
 • Apt medical ;

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 •   Copie act identitate;
 •   Copie carnet  de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate;
 •   Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor   specializări; 
 •   C.V. privind activitatea desfăşurată;
 •   Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 •   Cerere de înscriere la concurs.

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 17.08.2015 – 04.09.2015.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:  021.307.44.09 [10] din data 2015-08-17

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 09.09.2015, ora 9,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 4-6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea a  2 posturi vacante de asistent medical   

 • 1 post  - asistent şef
 • 1 post – asistent medical  - Cabinet Oftalmologie

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă cu durata de 3 ore
 • Proba orală
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admisi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; vor fi declaraţi admişi pentru proba orală candidaţii care vor obţine cel puţin nota minimă;
 • Nota minimă de admitere finală este 7 (şapte), va fi declarat ˝ADMIS˝ candidatul care va obţine nota (media aritmetică a notelor la cele două probe) cea mai mare.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,   
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate sau prin  echivalare conf. HG nr. 797/1997–  asistent medical generalist,
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizată la zi ;
 • Apt medical ;
 • Pentru postul de asistent şef este necesară o vechime de 5 ani în specialitatea de asistent medical şi examen de grad principal.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 •   Copie act identitate;
 •   Copie carnet  de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate;
 •   Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor   specializări; 
 •   C.V. privind activitatea desfăşurată;
 •   Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 •   Cerere de înscriere la concurs.

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 17.08.2015 – 04.09.2015.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:  021.307.44.09 [9] din data 2015-07-17

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 19.08.2015, ora 10,00. la sediul R.A.T.B din Bdul Dinicu Golescu nr.1,   sector 1,Bucureşti 

În conformitate cu prevederile legale

CONCURS

 1. Pentru ocuparea unui post vacant de inginer cu specializarea energetică la Biroul Energetic – Serviciul Mecano – Energetic

 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • probă scrisă, cu durata de 2 ore
 • interviu, dacă e cazul

Selecţia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu “ADMIS” sau „RESPINS”.

Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.

Nota minimă de admitere este 7 (şapte) şi va fi declarat “admis” candidatul cu nota cea mai mare.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi vor obţine note egale la proba scrisă, departajarea se va face prin interviu, fiind declarat „admis” candidatul cu nota cea mai mare la interviu.

 Condiţii de înscriere la concurs:

 • Vechime în muncă în specialitate (execuţie, întreţinere sau proiectare) minim 3 ani
 • Studii universitare de lungă durată sau echivalent, absolvite cu diplomă de licenţă, în specialitatea energetică
 • Cunoştinţe medii de utilizare programe de calculator (Word, Excel)
 • Apt medical.

 Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 •   Copie act identitate
 •   Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate
 •   Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor   specializări
 •   C.V. privind activitatea desfăşurată
 •   Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 •   Cazier
 •   Cerere de înscriere la concurs

 

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 22.07.2015 – 11.08.2015.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.19

 [8] din data 2015-07-17

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 17.08.2015, ora 10,00. la sediul R.A.T.B din Bdul Dinicu Golescu nr.1,  sector 1,Bucureşti

În conformitate cu prevederile legale

CONCURS

 1. Pentru ocuparea unui post vacant de inginer cu specializarea instalaţii pentru construcţii la Biroul Energetic – Serviciul Mecano – Energetic

 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • probă scrisă, cu durata de 2 ore
 • interviu, dacă e cazul

Selecţia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu “ADMIS” sau „RESPINS”.

Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.

Nota minimă de admitere este 7 (şapte) şi va fi declarat “admis” candidatul cu nota cea mai mare.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi vor obţine note egale la proba scrisă, departajarea se va face prin interviu, fiind declarat „admis” candidatul cu nota cea mai mare la interviu.

 Condiţii de înscriere la concurs:

 • Vechime în muncă în specialitate (execuţie, întreţinere sau proiectare) minim 3 ani
 • Studii universitare de lungă durată sau echivalent, absolvite cu diplomă de licenţă, în specialitatea instalaţii pentru construcţii
 • Cunoştinţe medii de utilizare programe de calculator (Word, Excel)
 • Apt medical.

 Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 •   Copie act identitate
 •   Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate
 •   Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor   specializări
 •   C.V. privind activitatea desfăşurată
 •   Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 •   Cazier
 •   Cerere de înscriere la concurs

 

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 20.07.2015 – 07.08.2015.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.19[7] din data 2015-03-29

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 22.04.2015, ora 10,00. la sediul R.A.T.B din Bdul Dinicu Golescu nr.1,   

sector 1,Bucureşti

În conformitate cu prevederile legale

 1.  

Pentru ocuparea unui post de inginer cu specializarea instalaţii pentru construcţii la Biroul Energetic – Serviciul Mecano - Energetic

 

Concursul va consta într-o probă scrisă, cu durata de 3 ore

 • Nota minimă de admitere este 7 (şapte) şi va fi declarat admis” candidatul cu nota cea mai mare
 • În situaţia în care mai mulţi candidaţi vor obţine nota maximă de admitere, departajarea se va face prin interviu, fiind declarat „admis” candidatul cu nota cea mai mare la interviu.

 

 Condiţii de înscriere la concurs:

 • Vechime în muncă în specialitate (execuţie, întreţinere sau proiectare) minim 3 ani, arătată în CV
 • Studii universitare de lungă durată sau echivalent, absolvite cu diplomă de licenţă, în specialitatea instalaţii pentru construcţii
 • Cunoştinţe medii de utilizare programe de calculator (Word, Excel)
 • Apt medical.

 

 Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 •   Copie act identitate
 •   Copie carnet  de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate
 •   Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor   specializări
 •   C.V. privind activitatea desfăşurată
 •   Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 •   Cazier
 •   Cerere de înscriere la concurs

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada        24.03.2015 – 15.04.2015

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:  021.307.44.19

 

 

pentru DIRECTOR GENERAL

VINCENŢIU DANIEL ANTONESCU

 

 

pentru Şef Serviciu Managementul Resurselor Umane          Şef Birou Personal Direcţie

                 Claudia CRONAKIS                                                                Dana NEDELCU [4] din data 2015-01-29

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 26.02.2015, ora 10,00. la sediul R.A.T.B din Bdul Dinicu Golescu nr.1,   

sector 1,Bucureşti

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unui post  de inginer proiectant la Biroul Proiectare Infrastructură

Concursul va consta într-o proba scrisă, cu durata de 3 ore

 • Nota minimă de admitere este 7 (şapte) şi va fi declarat admis” candidatul cu nota cea mai mare
 • În situaţia în care mai mulţi candidaţi vor obţine nota maximă de admitere, departajarea se va face prin susţinerea unei probe practice, fiind declarat „admis” candidatul cu nota cea mai mare la proba practică.

 Condiţii de înscriere la concurs:

 • Vechime în exercitarea funcţiei de inginer de instalaţii proiectant minim 3 ani, arătată în CV
 • Experienţa practică de proiectare în specialităţile de instalaţii termice, sanitare, dovedită prin portofoliu de lucrări (minim 3), arătate în lista de lucrări
 • Absolvent al Facultăţii de Instalaţii pentru Construcţii/ Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor având diploma de inginer – studii de lungă durată sau echivalent
 • Cunoştinţe de utilizare programe de calculator specifice (AutoCAD, MS-Office, etc.)
 • Autorizaţiile pentru gaze şi ISU/PSI constituie un avantaj.
 • Apt medical.

 Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 •   Copie act identitate
 •   Copie carnet  de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate
 •   Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor   specializări
 •   C.V. privind activitatea desfăşurată
 •    Listă de lucrări
 •   Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 •   Cazier
 •   Cerere de înscriere la concurs

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada        30.01.2015 – 19.02.2015

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:  021.307.42.00

DIRECTOR GENERAL

VINCENŢIU DANIEL ANTONESCU[3] din data 2015-01-29

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 19.02.2015, ora 9,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 4-6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unui post temporar vacant de asistent medical - generalist  la

Secţia  Interne - Spital

 • Concursul se va desfăşura astfel :
  • Proba scrisă cu durata de 3 ore
  • Proba orală
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; vor fi declaraţi admişi pentru proba orală candidaţii care vor obţine cel puţin nota minimă;
 • Nota minimă de admitere la proba orală este 7 (şapte);
 • Nota minimă de admitere finală este 7 (şapte), va fi declarat  ˝ADMIS˝ candidatul care va obţine nota (media aritmetică a notelor la cele două probe) cea mai mare.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,   
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate –  asistent medical generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical generalist;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizată la zi ;
 • Apt medical.

 Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 •   Copie act identitate;
 •   Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate;
 •   Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor   specializări; 
 •   C.V. privind activitatea desfăşurată;
 •   Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 •   Cerere de înscriere la concurs.

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 26.01.2015 – 13.02.2015.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:  021.307.44.09