Reduceri şi gratuităţi

Sunt scutite de plata taxelor de călătorie pe liniile urbane următoarele categorii de persoane:
 • copiii cu varsta sub 7 ani
 • veteranii de război
 • revoluţionarii şi urmaşii celor decedaţi în Revoluţia din Decembrie 1989
 • persoanele persecutate din motive etnice - dislocaţi/deportaţi
 • foştii deţinuţi politici
 • persoanele cu handicap - se vor legitima cu un document standard eliberat de Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţie a Copilului din fiecare judeţ, respectiv sector din municipiul Bucureşti, denumit Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă. Primesc legitimaţie persoanele cu handicap grav sau accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Toate aceste legitimaţii sunt valabile pentru transportul în comun pe tot teritoriul ţării (indiferent de domiciliu)
 • toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în Bucureşti - pe baza talonului de pensie şi a actului de identitate

Documentele care se solicită de către Direcţia Generala RATB - Serviciul Patrimoniu, în vederea eliberării cardurilor de călătorie atribuite beneficiarilor Legilor 189/2000, 118/1990 şi 341/2004 sunt următoarele:

 1. Pentru beneficiarii Legii 189/2000 - persoane persecutate din motive etnice dislocaţi/deportaţi (titular sau soţ supravieţuitor):
  • hotărârea/decizia emisă de D.G.M.P.S. sau C.N.A.P.S. Bucureşti (original şi copie)
  • act de identitate (original si copie)
  • ultimul talon de pensie la această lege
 2. Pentru beneficiarii Legii 118/1990 - foşti deţinuţi politici (persoane persecutate din motive politice, titular sau soţ supravieţuitor):
  • hotărârea/decizia emisă de D.G.M.P.S. sau C.N.P.A.S. (original şi copie)
  • actul de identitate (original şi copie)
  • ultimul talon de pensie la această lege
 3. Pentru beneficiarii Legii 341/2004 - revoluţionarii şi urmaşii celor decedaţi în Revoluţia din Decembrie 1989 (soţ/soţie, copii):
  • certificat de revoluţionar (original şi copie)
  • actul de identitate (original şi copie)

Pentru veteranii de război, eliberarea cardului de identitate se face prin reprezentantii ANVR ai fiecărui sector + ANVR Ilfov.

Termenul de valabilitate al cardului de călătorie este PERMANENT. Cardul de identitate se va elibera numai titularului sau altei persoane desemnate de titular prin procură notarială.
Pentru categoriile de beneficiari de gratuitate care preschimbă vechea legitimaţie de călătorie în carduri de călătorie, se va preda, obligatoriu, vechea legitimaţie.

Notă: In conformitate cu prevederile HCGMB nr. 139/2006, gratuităţile acordate diferitelor categorii de călători nu sunt valabile şi pe liniile EXPRES de autobuze 780 si 783.

Documentele necesare pentru procurarea abonamentelor cu tarif redus sunt:

ELEVII ŞI STUDENŢII CURS DE ZI
Elevi

 • Carnetul de elev vizat pentru anul în curs cu menţiunea “curs de zi” sau “IF”( învăţământ cu frecvenţă), certificată prin semnătura şi ştampila unităţii de învăţământ emitentă;
 • Certificat de naştere / C.I. / Paşaport / Carte de rezidenţă rezidenţă (documentul se va prezenta doar pentru cosultare fără a fi scanat);
 • Certificat de căsătorie/ Hotărȃri ale instanţelor de judecată sau alte acte ale instituţiilor publice (dacă este cazul, pentru persoanele ce urmează cursurile unei şcoli postliceale, atunci cȃnd intervine o schimbare ce nu reiese din documentele prezentate).

Studenţi

 •  Legitimaţia de student pentru reducere transport cu menţiunea “curs de zi” sau “IF”( învăţământ cu frecvenţă), certificată prin semnătura şi ştampila unităţii de învăţământ emitentă;
 • C.I. / Paşaport / Carte de rezidenţă (documentul se va prezenta doar pentru cosultare fără a fi scanat);
 • Certificat de căsătorie/ Hotărȃri ale instanţelor de judecată sau alte acte ale instituţiilor publice (dacă este cazul, atunci cȃnd intervine o schimbare ce nu reiese din documentele prezentate).

PENSIONARI:
Beneficiază de reducerea de tarif cu 50% la abonamentele pentru transportul urban pensionarii cu domiciliul în provincie. Acte necesare în vederea procurării abonamentului cu reducere:

 • Talon de pensie (din luna curentă sau precedentă);
 • Carte de identitate sau Buletin de identitate (documentul se va prezenta doar pentru cosultare fără a fi scanat);
 • Certificat de căsătorie/ Hotărȃri ale instanţelor de judecată sau alte acte ale instituţiilor publice (dacă este cazul, atunci cȃnd intervine o schimbare ce nu reiese din documentele prezentate).


DONATORI ONORIFICI DE SÂNGE:
Conform Legii nr. 282/05.05.2005 si Hotărârii Guvernului nr.1364/ 04.10.2006, donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună. Dacă abonatul deţine deja un abonament lunar la tarif integral la data donării, acesta îl va utiliza până la expirare, după care îşi va putea procura abonametul redus la care are dreptul. Donatorii se vor prezenta la punctele de vânzare cu urmatoarele acte:

 • Adeverinţa de donator;
 • Carte de identitate sau Buletin de identitate (documentul se va prezenta doar pentru cosultare fără a fi scanat);
 • Certificat de căsătorie/ Hotărȃri ale instanţelor de judecată sau alte acte ale instituţiilor publice (dacă este cazul, atunci cȃnd intervine o schimbare ce nu reiese din documentele prezentate).Atentie! Reîncărcarea titlurilor de călătorie la tarif redus se realizează numai la Centrele de Emitere şi Reîncărcare Carduri.